Posvećenje počinje u našem duhu

Posvecenje pocinje u nasem duhuPosvećenje počinje sa našim duhom. Počinje sa dolaskom u slavi kontakta i intimnosti sa Bogom Duhom Svetim.

Rečeno nam je u Ivanu 4 kad je Isus govorio ženi koja je slavno promijenjena, „Otac traži one koji će Ga slaviti u duhu i istini.“ Rekao je, „Bog je duh.“ Bog je stvorio sve, ali Bog je duh. Njegova glavna namjera susreta s nama i komuniciranja sa nama je da Njegov duh može komunicirati s našim duhom. On nam može govoriti čujno/na glas. Može nam govoriti kroz sve vrste znakova i čudesa. Međutim, najmoćniji način na koji nam govori je kad Njegov duh govori našem duhu.

Ljudski jezik je ograničen

Jedan od velike prednosti ove komunikacije je da Njega ne ograničavaju riječi. Svaki ljudski jezik je ograničeno sredstvo prenošenja istine. Iako je Bog uzeo jedan od najboljih svjetovnih jezika, Grčki, da napiše Novi Zavjet, i najbogatiji jezik, Hebrejski, da napiše Stari Zavjet, ipak, zato što su to ljudske riječi, one ne mogu prenijeti Božje misli u punini i vječnosti koje Bog ima u Njegovom Duhu.

To je razlog zašto moramo naučiti čitati Bibliju svojim duhom a ne intelektom. Iako je Biblija jasno nadahnuta Božja riječ, ona nedovoljno/oskudno sadrži potpunu istinu onoga što Bog ima u Svom Duhu. To je ono što se govori u 1. Korinćanima 2:9 pa na dalje: ‘Oči nisu vidjele, uši nisu čule, niti je čovječji razum mogao zamisliti što je Bog namijenio onima koji Ga vole’. A nama je to Bog objavio po Duhu, jer Duh preispituje sve, čak i najveće Božje tajne.

Ni jedan čovjek ne zna misli drugog čovjeka, samo duh koji je u tom čovjeku zna njegove misli. Isto tako, nitko ne zna Božje misli, osim Božjeg Duha. Ali mi nismo primili duha koji pripada ovome svijetu, nego Duha koji dolazi od Boga, da upoznamo sve što nam je dao Bog.“

Bog ti ne može u potpunosti reći što Mu je na srcu jer nema dovoljno riječi na našem jeziku, ili bilo kojem drugom jeziku, kako bi to opisao. Ako ste vezani ograničenjem ljudskog jezika tada će vaša ideja o Bogu biti mala kao i vaš jezik. Bog je uzeo najbolje dostupne jezike, Grčki i Hebrejski, i upotrijebio ih da nam približi istini koju On želi da znamo. Uzeo je najbolje riječi na Hebrejskom jeziku i upotrijebio ih da nam približno kaže što Mu je na srcu. Bilo je oskudno i nepotpuno.

Te riječi vas najbolje približe pravom značenju. Dovedu vas blizu onoga što Bog želi reći. Međutim, kada Njegov Duh govori tvome duhu, bez ikakvog ograničenja, onda ti On može stvarno pokazati puninu onoga što je On približno rekao riječima.

U odnosu s Njim

Moramo postati muškarci i žene koji mogu čuti Boga u duhu. Moramo biti sposobni čitati Bibliju sa živim duhom kako bi mogli čuti Njegovog Duha kako nam govori čak i kada čitamo Pismo.

Kada dođemo u takav odnos s Njim, onda On može u naša srca izlijevati puninu Njegove ljubavi i otkrivenja. Prema 1. Korinćanima 2 Bog je riješio probleme komunikacije Duha duhu. Sa duhom koji je živ On nam može pokazati puninu onoga što je u Njegovom srcu za nas. Može nam pokazati puninu onoga što je pripremio za one koji Ga vole. Vaš rast i snaga, kao sinova Božjih, dramatično će se povećati kada ta dinamika postane stvarnost.

Kada je u pitanju posvećenje tada moramo postati osoba koja je susrela Božji Duh u duhu. Kada Njegov Duh zauzme naš duh, ono djeluje tako da posveti naš duh. Posvećenje mora započeti u duhu.

To je drugačije od lažne svetosti koja je predstavljena u mnogim pokretima svetosti. U većini slučajeva, svetost je izvanjska. Ona je okupirana s onim što treba nositi i što ne treba nositi. To se odnosi na ponašanje, što treba raditi a što ne. To je vanjština. Božja prva namjera je doći do srca našeg duha, promijeniti nas tamo, i onda će naše izvanjsko ponašanje biti odraz našeg unutarnjeg života. Imat ćemo slobodu u Isusu da znamo što treba raditi a što ne. Međutim, to počinje sa duhom.

Prožeti Duhom Svetim

Kada Božji duh zauzme naš duh, onda se naš duh čisti Njegovim Duhom. Naš duh se promijeni. Mi smo već vidjeli na nekim mjestima gdje Pavle govori o čišćenju duha. To je gdje naše posvećenje započinje. Bog će očistiti naš duh od svake nečistoće sve dok naš duh ne postane potpuno prožet Duhom Svetim. Ljubav Božja nas mijenja, dok Duh duha, i onda smo u potpunom suosjećanju i skladu sa Bogom. Tu nema konflikta između našeg duha i Njegovog Duha. To je mjesto gdje počinje.

To je razlog zašto slavljenje i provođenje vremena u Božjoj prisutnosti je glavni alat i sredstvo s kojim se posvećujemo. Oni koji dolaze Bogu moraju Ga slaviti u duhu i istini. Bog traži one koji će Ga slaviti na takav način. Kada naš duh bude prožet sa Njegovim Duhom, kroz slavljenje i intimnost sa Njim, koristeći pismo poučeno od Duha Božjeg, naš se duh posvećuje. Jednom kad je duh posvećen tada ima utjecaja na našu dušu.